Vedtægter

IATA Comet klubbens vedtægter


Kapitel 1:
Krav til IATA-COMET klubben 

§ 1
IATA-COMET klubben er en forening for alle som arbejder i den danske rejsebranche. COMET står for: Confederation Of Maturing Enthusiastic Travel youngsters.

§ 2
IATA Comet klubben er en interesseforening, der upolitisk og på nonprofit basis, henvender sig til den danske rejsebranche.

§ 3
IATA-COMET klubben er dannet med det overordnede formål at bringe større information og integration blandt medlemmer og leverandører.

§ 4
Det er IATA-COMET klubbens ønske at medlemmerne er og bliver en bærende del af den danske rejsebranche.
IATA-COMET klubbens formål er, via arrangementer og informationer, at videreudvikle medlemmerne, så de har en bred viden om branchen og dennes leverandører.
Dette gælder både information om branchen generelt, samt den enkelte leverandørs produktudvikling.


Kapitel 2:
Krav til IATA-COMET klubbens medlemmer

§ 5
Et IATA COMET medlem skal være ansat i rejsebranchen og/eller under uddannelse indenfor rejsebranchen. Et medlem skal have job inden for én af følgende virksomhedstyper: 
a/ NON IATA rejsebureau eller IATA rejsebureau
b/ Flyselskaber og hoteller
c/ Øvrige firmaer og personer med hovedinteresse i rejsebranchen

§ 6
Et medlem er forpligtet til at meddele jobskifte direkte til bestyrelsen, såfremt det bringer vedkommende udenfor de i § 5 omfattede arbejdsområder.

§ 7
Hvis et eksisterende medlem skifter firma, men fortsætter i en salgsrelateret stilling med hovedinteresse i rejsebranchen forbliver denne medlem i COMET klubben.

§ 8
Såfremt der er venteliste til Non IATA medlemskaber, kan et IATA medlem som skifter til en Non IATA virksomhed som opfylder kravene i § 5 forblive medlem.

§ 9
Et IATA-COMET medlem skal i sit daglige virke fortrinsvis sidde i en salgs- eller salgsrelateret funktion på arbejdspladsen.

§ 10
Der findes ingen aldersgrænse for at blive et IATA-COMET medlem. 

§ 11
Bestyrelsen modtager og behandler skriftlige ansøgninger ud fra en individuel vurdering.

§ 12
Ved opsigelse eller fyrring opretholder man sit medlemskab 3 måneder efter sidste lønning, med mindre andet er aftalt direkte med bestyrelsen. Et medlem der skifter branche, og som har intention om at vende tilbage til rejsebranchen, kan blive i klubben som passivt medlem i max 1 år. Et passivt medlem kan ikke bestride en post i bestyrelsen og betaler ikke kontingent.

§ 13
Formålet er at deltage aktivt i denne klub.
Ved no-show eller afmelding fra et arrangement EFTER DEADLINE, vil der være et gebyr på kr. 150,- medmindre andet er anført på indbydelsen.

§ 14
Et IATA-COMET medlem må ikke modarbejde klubbens interesser og skal i sit daglige arbejde søge at opretholde god forretningsetik.

Kapitel 3:
Krav til IATA-COMET klubbens drift

§ 15
Kontingent er kr. 500,- pr. medlem pr. regnskabsår, for elever og trainees kr. 250,-. Indtægterne fra kontingentindbetaling vil blive benyttet til drift af klubben.

§15.1:
Ved indbetaling af kontingent efter deadline opkræves rykkergebyr på 100,-

§ 16
Regnskabsår = kalenderåret, hvorfor medlemskab af IATA-COMET klubben er gældende for indeværende kalenderår.

§ 17
Såfremt et medlem optages i regnskabsåret sidste tre måneder er kontingentet også gældende for det følgende år.

§ 18
Indtægter fra sponsorer vil blive benyttet til driften af klubben, samt tilskud til arrangementer.

§ 19
Bidrag fra leverandører vil primært blive brugt til det arrangement, den pågældende leverandør har deltaget i. Evt. overskud vil tilfalde klubben og overgå til den daglige drift.

Kapitel 4:
Krav til IATA-COMET klubbens bestyrelse

§ 20
IATA COMET klubben skal bestå af en bestyrelse på fem personer.

§ 21
I bestyrelsen kan der maksimalt være to personer fra samme firma.

§ 22
Der holdes valg til bestyrelsen ved den årlige generalforsamling. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.

§ 23
Formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal. Dette for at disse to poster ikke udskiftes samtidigt.

§ 24
En intern revisor vælges for en toårig periode.

§ 25
I tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen vælger at trække sig, kan bestyrelsens medlemmer vælge et midlertidig medlem til bestyrelsen. Dette medlem vil sidde til næste generalforsamling.

§ 26
Det er bestyrelsens pligt at indkalde til generalforsamling en gang om året, minimum tre uger før afholdelse. Dette skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem.


§ 27
COMET klubben har to faste udvalg med hver sit ansvarsområde. Medlemmer til udvalg vælges på den årlige generalforsamling.

Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen orienteret om planlagte og igangværende aktiviteter.

Udvalgene skal være selvfinansierende. Såfremt der ekstraordinært er behov for støtte fra klubbens kasse skal godkendelse indhentes fra bestyrelsen inden udgiften opstår.

Uddannelsesudvalg:
I tæt samarbejde med bestyrelsen planlægges og gennemføres arrangementer af brancherelevant uddannelse.

Kommunikationsudvalg:
Udvalget har sammen med bestyrelsen ansvaret for at COMET klubben får mest mulig positiv omtale.

Det er udvalgets ansvar at COMETerne kan følge med i klubbens aktiviteter og at den øvrige rejsebranche løbende orienteres om klubbens aktiviteter.

Ad-hoc udvalg:
Bestyrelsen og medlemmer kan nedsætte ad-hoc udvalg til planlægning og gennemførelse af arrangementer, såsom studieture og arrangementer af social karakter (sportsarrangementer, fester og lignende).

§ 28
De enkelte udvalg har ansvaret for udsendelse af invitationer til arrangementer og for indsamling af tilmeldinger.

Arrangementer er som udgangspunkt for samtlige medlemmer af klubben. Dog kan der ske en fordeling af pladserne efter leverandørs eller sponsors ønsker. Et arrangement må ikke udelukkende være for en defineret kreds af klubbens medlemmer.

Ved begrænset antal deltagere til et arrangement, skal der trækkes lod i tilfælde af for mange tilmeldte. Lodtrækningen foretages altid med deltagelse af klubbens revisor.

§ 29
Æresmedlemmer kan ikke deltage ved arrangementer og ture på samme vilkår som de øvrige medlemmer. Ved overtegnede arrangementer og ture kan æresmedlemmer ikke deltage i lodtrækningen.

Kapitel 5:
Krav til IATA-COMET klubbens generalforsamling

§ 30
IATA-COMET klubbens stiftende generalforsamling blev holdt 01. december 1990. Den årlige generalforsamling vil vidt muligt blive afholdt medio januar hvert år.

§ 31
Generalforsamlingen er IATA-COMET klubbens absolutte beslutningsorgan.

§ 32
Generalforsamlingen er gældende, når minimum 33 % af klubbens medlemmer er mødt op eller har afgivet gyldig brevstemme eller fuldmagt.

§ 33
Beslutninger på generalforsamlingen skal vedtages ved simpelt flertal.

§ 34
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (EGF), hvis:

a) Hvis § 32 ikke opfyldes.
b) Minimum 20 % af klubbens medlemmer skriftligt anmoder om en EGF.
c) Bestyrelsen ønsker EGF.

Indkaldelse, med dagsorden og begrundelse for EGF, skal ske skriftligt til samtlige medlemmer med minimum 14 dags varsel.

§ 35
I generalforsamlingens dagsorden skal følgende punkter indgå:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af klubbens økonomi
5. Ændringer til vedtægter/indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af medlemmer til udvalg 

Herunder skal punktet Eventuelt være sidste punkt på agenda.

§ 36
Hvis medlemmer har punkter eller forslag til generalforsamlingen, skal disse sendes til klubbens bestyrelse senest ved tilmeldingsfristen for generalforsamlingen.

Senest redigeret: København 22. januar 2018