Generalforsamling 2018

Dato og tidspunkt
Date(s) - 20.01.2018
14:00 - 18:00

Pris
kr 0,00

Sted
Axel Guldsmeden

Du inviteres hermed til COMET klubbens årlige generalforsamling.

Klubbens aktiviteter afhænger i stor grad af de kræfter, der sidder i bestyrelsen og udvalgene. Så har du lyst til at involvere dig i klubbens drift og sikre at der også sker noget i klubben i 2018 – så stil op til én af posterne i bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen sker ved møder ca. 1 gang om måneden samt via e-mail.

Ønsker du at stille op til en af de ledige poster sker dette på selve Generalforsamlingen.

Traditionen tro vil vi igen i år uddele æren “Årets Comet”.

Hvem har gjort en forskel i året der gik? Valget er dit. Send din nominering til Nancy på nancy@atlantic.fo og skriv hvorfor du mener at vedkommende fortjener titlen.

Kontaktperson på dagen Nancy Justinussen mobil 30 53 19 70


Program for dagen:

14.00 Generalforsamling
15.30 Kort pause og mingling
15.50 Generalforsamling
18.00 Afslutning

18.00 – ? AfterGF (se info under AfterGF event)

Agenda

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning v/ Nancy Justinussen
4. Gennemgang af klubbens økonomi v/ Anja Lunde
5. Ændringer til vedtægter/indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen.

Følgende poster er på valg:
Formand for 2 år
• Bestyrelsesmedlem 2 år
• Suppleant 1 år
• Suppleant 1 år

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Indkomne forslag og vedtægtsændringer:

§ 5 Ændres til:
Et IATA COMET medlem skal være ansat i rejsebranchen og/eller under uddannelse indenfor rejsebranchen.
Et medlem skal have job inden for én af følgende virksomhedstyper:
a/ NON IATA rejsebureau eller IATA rejsebureau
b/ Flyselskaber og hoteller
b/ Øvrige firmaer med hovedinteresse i rejsebranchen

§ 24 Denne ønskes fjernet:
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen hvert år.

§ 26 Denne ønskes ændret hvis §24 fjernes:
I tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen vælger at trække sig, kan bestyrelsens medlemmer vælge en midlertidig suppleant til bestyrelsen, som vil virke som et medlem af bestyrelsen. Denne suppleant vil sidde til næste generalforsamling.

§ 27 Denne fjernes hvis § 24 fjernes:
Bestyrelsens medlemmer kan vælge en midlertidig suppleant til bestyrelsen i tilfælde af, at antallet af suppleanter er mindre end to. Disse valgte vil ligeledes være direkte opstillet til valg ved næste generalforsamling.

 

Vel mødt – Bestyrelsen

 

Sponsor af Generalforsamlingen er:  

Deltagere

Tilmeld dig

Tilmeldinger er lukket for denne event.

Kort

Indlæser kort...

Del på sociale medier

En tanke om "Generalforsamling 2018"

 1. NancyJustinussen Forfatter

  Referat fra generalforsamling i Comet klubben den 20. januar 2018

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formanden beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Ændringer af vedtægter
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Årets Comet
  9. Eventuelt

  Formanden Nancy Justinusen bød velkommen til Axel Guldsmeden hotel og takkede hotellet for at stille lokale til rådighed.
  Vi får senere en rundvisning på hotellet som er i gang med en større renovering.

  Punkt 1 – Valg af dirigent.
  Lars Milbæk blev foreslået og valgt, og det kan konstateres at dagsorden var rettidig udsendt til alle medlemmer og at generalforsamlinger således var lovligt varslet.
  Der er 14 tilstede + 5 fuldmagter.

  Punkt 2 – Valg af referent.
  Margit Jensen blev forslået og valgt.

  Punkt 3 – Formanden beretning.
  Nancy Justinusen kan fortælle at 2017 igen har været et hårdt med dog også godt år på mange områder. Bestyrelsen kunne godt have tænk sig flere fremmødte til arrangementerne. Der var i snit 15-17 pr event.
  Der kæmpes primært for at holde medlemstallet oppe. Det er svært at beholde de ’gamle’ Cometer som efterhånden har fået familie og andre interesser. Der er stadig et rigtig godt fællesskab, men klubben er ked af, at miste ’de gamle’ i branchen.

  Der var 58 medlemmer ved indgangen til 2017 og vi slutter med 51.
  Det har været svært for bestyrelsen at lave arrangementer med det begrænset budget, og derfor har der været fællesevent med bla Nordatlantens Brygge. Niels Brock og Hotel & Rest skolen har man også forsøgt at fange deres interesse.
  Det har været svært at få kontant sponsor, men ofte tilbyder et hotel at være sponsor med at lægge lokale til.

  2017 har haft fokus på Norden med bla studietur til Scotland. Der har været 11 arrangementer både faglige og sociale.
  Luftfart er altid en ’vinder’ når der arrangeres noget omkring dette. I 17 var der igen besøg i Tårnet, men dette lægges nu på hylden indtil videre. Der er dog allerede to lufthavns event i kalenderen for 2018.

  På grund af det faldende medlemstal og begrænset antal detaljer til arrangementer, har bestyrelsen netop snakket om, det var tid til at lukke klubben. Men det blev et stort nej, alle i bestyrelsen er enige om at klø på og fortsætte arbejdet.
  Bestyrelsen har i år brugt Nyhedsbrev som kommunikation til medlemmer. Det virker og 50% åbner nyhedsbrevet. Desuden er der 168 følger på Facebook.

  Formanden takker alle sponsorerne for 2017 og kan fortælle at Atlantic Airways fortsætter som Hovedsponsor i 2018 og bidrager med et kontant sponsorat på kr 5.000.
  Desværre har SaveAway valgt at trække sig og takkes mange gange for deres støtte de sidse to år. Det betyder dog, at det mangler 5000 kr i næste års budget.

  Formanden opfordrer alle til at betale kontingent med det samme. Det kræver mange rykkere at få betaling fra medlemmerne. Det er nemt at betale via mobilpay.

  Punkt 4 – Klubbens økonomi.
  Klubbens kassér Anja Lunde kunne desværre ikke være tilstedte. Regnskabet blev gennemgået af Nancy.
  Regnskab blev gennemgået og sat til afstemning og alle stemte for.
  Budget blev diskuteret da det har et overforbrug på ca kr 10.000 hvilket tager hele egenkapitalen. Der nævnes at det principielt er forkert at budgetterer med et minus. Udgifter til arrangement er sat for højt.
  Budget blev sat til afstemning og godkendt på betingelser af flg ændring: Udgifter til arrangement kr. 37.000.

  Punkt 5 – Ændringer af vedtægter.
  §5 ønskes ændret, formanden forklarer dette med at branchen ændre sig, det åbnes op for personer som arbejder mindre end 25 timer samt hotelbranchen
  Vedtages enstemmigt
  §24 ønskes ændret, formanden forklarer klubben er blevet mindre og suppleanter ønskes fjernet.
  Vedtages enstemmigt, og på baggrund af dette vedtages også ændringer af § 26 og 27 samt redigering af §37 som følge af ovenstående.

  Punkt 6 og 7 – Valg af bestyrelse og revisor.
  Formand: Nancy Justinussen genopstiller og vælges.
  Bestyrelsesmedlem for 2 år: Kristin Juliusdottir genopstiller og vælges
  2 x suppleant for 1 år: Udgår pga punkt 5.
  Jeanett Wulff og Aleth Nielsen vælger ikke at genopstille og formanden takke for deres arbejde.

  Bestyrelsen ser herefter således ud:
  Nancy Justinussen, formand 2 år
  Anja Lunde, kasser 1 år tilbage
  Trine Overgaard, bestyrelsesmedlem 1 år tilbage
  Martin Felby, bestyrelsesmedlem 1 år tilbage
  Kristin Juliusdottir, bestyrelsesmedlem 2 år

  Lars Vinterberg vælges til revisor.

  Punkt 8 – Årets Comet
  Årets Comet blev Lars Milbæk som gennem mange års medlemskab – både som tidligere formand og nu – har været en ildsjæl for klubben.

  Punkt 9 – Eventuelt.
  Der var en god og tiltrængt snak omkring klubben og dens fremtid. Først lidt om nye tiltag for 2018: Flg forslag nævnes fra bla Arshad:
   Grønnegaard teater evt med picnic. Arshad har en kontakt.
   Cykelsafari i Dyrehaven. Arshad har en kontakt
   Fredagsbar måske på en torsdag eller tirsdag
   Kanalrundfarten ’dør’. Det er for dyrt med én båd når der kun kommer ca 15-17 personer. I stedet erstattes det med en rooftop bar aften på fx Hotel Denmark

  Per: Spørger til hvad Comet vil fremover. Hvad er det for en profil vi ønsker? Ser en stor diversitet i arrangementer. DNA i klubben for stadig netværk.
  Tenna: Hjemmesiden trænger til opdatering med bla tekst om at det ikke kun er ’youngster’ i brancher. Ønsker et bedre markedsføring. Fokus på netværk. Spørger til hvordan vi markedsfører os? Melder sig til at hjælpe bestyrelsen med opdatering af hjemmesiden.
  Spørger om det er en idé med et doodle spørgeskema i et nyhedsbrev, og spørge hvad folk ønsker sig af klubben.
  Evt ønske om én fast fællesting på en fast ugedag. Der snakkes lidt om dette, som dog giver for mange ulemper frem for fordele.
  Jeanett: Forslår en workshop weekend. Der debatteres om dette, og enighed om at det bliver for svært at mobiliserer folk til en workshop når vi ikke engang kan få folk til at komme til GF.
  Morten: Vi skal gentænkte konceptet. Det kan jo næppe blive værre end det er nu med medl.tal. Ryggen mod muren. Måske færre arrangementer da alle har meget at se til. Kun 6 årlige som så er større. Det snakkes om dette er en mulighed. Delte meninger. Netop synlighed og succes er vores chance for at komme videre. Generelt er der opbakning til de nuværende 10-11 arrangementer.
  Mette: Møde% er faktisk rigtig pæn ift antal af medlemmer. Men vi mangler i den grad medlemmer. Klubben skal sælges på tværs af branchen hvor der kan netværkes. Nytænke hvordan vi hverver folk. Fx alle xxx er gratis medlem. Kan være alle under 25 år, eller andre. Linkin side, pressemeddeles med ’det fornyet Comet’. Rykke event start til kl 18.00 som kan give mange lidt luft i tidsplanen. Forslår et firme kontingent på linie med PATA.
  Der snakkes en del PATA og vi kan ikke konkurrere med dem, og det skal vi heller ikke. Vi er en netværksklub. Firma kontingent lyder godt fra mange. Dog kan beløbet ikke være så højt som PATA.
  Trine: Nævner at vi skal fastholde nuværende antal arrangementer pga forskellen spender meget vidt. Fra hotel til fly til socialt. Vi er netop en netværksklub hvor man kan vidensdele. Største problem er igen at finde/fange de nye i branchen.
  Nancy: Takker generet for alle de gode idéer, men problemet er at bestyrelsen er tidspresset ligesom alle andre, og det er svært at arbejde med alt dette.
  Vil gerne arbejde videre med firma kontingent samt uddannelsesstederne. Spørger til om et lille visitkort vil være bedre end en flyer som reklame.
  Lars: Måske fjerne hovedsponsor og tænke firma kontingent i stedet. Tilbyder et mødelokale til første bestyrelsesmøde i 2018 med et ’innovation’ tiltag/udvalg hvor der kan brainstormes på hvordan vi kommer videre med klubben.
  DATO FASTSÆTTE TIL: TORSDAG DEN 15. FEB KL 17.30.
  Alle Comet kan/må deltage, så det skal sendes ud i et nyhedsbrev snarest mulig.
  Adskillige af de tilstedeværende melder sig til at deltage og hjælpe bestyrelsen videre.

  Herefter var der ikke mere på dagsordenen og dirigenten afsluttede mødet og takker for god to og orden.

  After GF gik mod Vesterbro Vinbar hvor klubben bød på lækker tapas og rødvin.

Skriv et svar